دانلود گزارش کارآموزی در شبکه بهداشت و درمان


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


شامل:
فصل اول

 موسسات خدماتی 

 زمانبندی و نحوه انجام کار 

 نحوه انجام کار بطور خلاصه 

فصل دوم

 محل شبکه بهداشت و درمان 

  زیر مجموعه های شبکه بهداشت 

 زیر مجموعه های شبکه بهداشت 

 رئیس شبکه 

 تاریخچه شبکه بهداشت و درمان 

 تغییرات 

 تغییرات در واگذاری 

 خانه بهداشت 

فصل سوم

 چرخه حسابداری در موسسات خدماتی 

 ارکان سازمان 

 زیرمجموعه امور مالی 

 شرح وظایف 

 عامل ذیحساب 

 امور مالی 

 حسابداری 

 دفتر روزنامه 

 سند حسابداری 

 معین 

 منابع درآمد 

 انبارداری 

 وظایف امین اموال 

 شرح وظایف تدارکات 

 پرسنل 

 پرداختیها 

 پرداختیهای جاری 

 پرداختی از محل اختصاصی 

 پرداختیها از محل ردیف 

 تامین پرداختیها 

چارت فصول هزینه 

اعتبارات هزینه‌ای 

 حقوق و دستمزد 

 نحوه محاسبه حقوق 

 بیمه حقوق پرداختی 

 اعتبارات 

 بودجه 

 ثبت گردش پول 

 بستن حسابها 

فصل چهارم

 تهیه صورتهای مالی 

 تشکیل جلسات شورای سازمان و نحوه اتخاذ تصمیم 

 شورای سازمان 

 ایران محاسبات کشور 

 شورای اقتصادی 

 حسابرس 

 وظایف حسابرسبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,