دانلود کارآموزی اصول پروژه و روشهای اجرای ساختمانهای فلزی


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
شامل:


آماده سازی محوطه

آماده سازی اولیه شامل 

 ایجاد نقاط نشانه  بنچ مارك  

  پر كردن چاهها و قنوات مزاحم متروكه 

  تخریب ساختمانها و بناهای قدیمی 

  دفع گیاهان و قطع درختان 

  زهكشی 

  تسطیح محوطه 

  خاكریزی 

گود برداری و پی كنی 

روشهای گود برداری و پی كنی 

گود برداری در زمین های خاكی  مخلوط  

پیاده كردن نقشه 

بتن مگر یا بتن تمیز 

پیاده كردن محورهای ساختمان روی بتن مگر 

استفاده از دیوارهای مانع 

پیاده کردن محل پی ها و شناژها و آرماتور گذاری برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,